BAKALOFTS – Lochkamera “Einwegkamera” – Raum wird zur Kamera… Kamera ist Raum…

https://youtube.com/watch?v=nac9o77LtDQ

November 25th, 2013|